شركت شهركهای صنعتی استان مازندران با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی ویژه منطقه و با استفاده از رویكردهای علمی با سعی در نقش آفرینی در پیشرفت صنعتی استان با ارائه برنامه های مدون در جهت حفظ منابع طبیعی، اقدام به توسعه و ایجاد شهركهای صنعتی و در نهایت شكوفایی و نوآوری در صنعت و اقتصاد نموده است. اینفونما در این اینفوگرافیک به بررسی دستاوردهای چهل سال اخیر این شهرک صنعتی پرداخته است.

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

اینفوگرافیک شرکت شهرک های صنعتی مازندراناینفوگرافیک شرکت شهرک های صنعتی مازندران