مهمترین رکن اجرایی شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی شوراها، شهرداری است که این بازوی قدرتمند تأثیر زیادی در ارایه مطلوب خدمات شهری دارد. انتخاب شهردار یکی از وظایف شوراهای اسلامی و نشان دهنده مشارکت مردم در مدیریت محلیست. اینفونما در این اطلاع نگاشت به بررسی روند انتخاب شهردار پرداخته است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود سایز اصلی ایـــنجـــا را کلیک کنید

 

اینفوگرافیک انتخاب شهردار در ایران